Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik

Deze site (‘wij’, ‘ons’) stelt de functionaliteit, inhoud en alle sitegerelateerde diensten (tezamen, de ‘site’)beschikbaar behoudens uw instemming met de gebruiksvoorwaarden zoals hier omschreven. Door gebruik van deze site geeft u aan in te stemmen met deze voorwaarden. Indien u niet instemt met deze voorwaarden dient u zich van het gebruik van de site te onthouden. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor:

* deze gebruiksvoorwaarden te actualiseren of te herzien;
* de site in zijn geheel of gedeeltelijk te herzien, te actualiseren of in te trekken.

Door het bezoeken en/of gebruiken van de site aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan eventuele geactualiseerde of herziene versies van deze gebruiksvoorwaarden en stemt ermee in periodiek deze pagina te bezoeken teneinde geïnformeerd te worden over de alsdan geldende voorwaarden waaraan de gebruiker gebonden is. Elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter te Amsterdam en het Nederlandse recht. Indien ??n of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar blijken, zullen de resterende voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1. Gedragscode

Bij gebruik van de site (zoals hieronder beschreven), stemt u ermee in dat u:

* andere gebruikers op geen enkele wijze in het gebruik van de site zult belemmeren of onmogelijk zult maken, met inbegrip van ‘hacken’ of het uiterlijk veranderen van enig deel van de site;
* geen enkel ander persoon toe zult staan de site te gebruiken op uw account;
* de site niet voor enig onwettig doel zult gebruiken;
* zonder onze schriftelijke toestemming vooraf in geen enkele verklaring die u uitgeeft, of suggestie die u doet, zult beweren dat deze door ons wordt onderschreven;
* niet zult verzenden naar of zult uitwisselen met de site:
1. informatie of inhoud die onwettig, frauduleus, bedreigend, belasterend, beledigend, obsceen of op enige andere wijze schadelijk is, of het intellectueel of enig ander recht van een derde partij schaadt;
2. materiële, niet-openbare informatie over bedrijven zonder daarvoor toestemming te hebben;
3. beroepsgeheimen van een derde partij;
4. advertenties, kettingbrieven of enige andere uiting met als doel het werven van klanten, het verkopen van producten/diensten of het verkrijgen van donaties (tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan);
5. telefoonnummers, adressen of enige andere privé-informatie van derden.
* zich niet in zult laten met ‘spamming’ of ‘flooding’;
* geen software of enig ander materiaal zult verzenden dat een virus, worm, Trojan horse of enig andere schadelijke of disruptieve component bevat;
* geen delen van de site zult wijzigen, aanpassen, sublicenseren, vertalen, verkopen of uit elkaar zult halen;
* geen informatie, software, producten of diensten die via deze site verkrijgbaar zijn zult wijzigen, kopi?ren, distribueren, verzenden, over te dragen of zult verkopen;
* geen copyright, handelsmerk of ander eigendomskenmerk die de site bevat zult verwijderen;
* zonder onze schriftelijke toestemming vooraf, geen enkel onderdeel van de site zult ‘framen’ of ‘mirror-en’;
* geen links zult creëren naar pagina’s of materiaal op de site;
* geen robot, spider, zoekmachine of enig ander handmatig of geautomatiseerd proces zult gebruiken met als doel de navigatiestructuur of de presentatie van de site of de inhoud te reproduceren of te omzeilen;
* geen informatie van sitebezoekers zult verzamelen.

Bij gebruik van de site stemt u in met de wetten, regels en reguleringen die van toepassing zijn.

2. Registratie
Met betrekking tot de registratie van uw aanmelding om de site te gebruiken, stemt u erin toe:

* ons te voorzien van correcte, courante en complete gegevens over uzelf zoals gevraagd op het aanmeldingsformulier;
* de aan ons verstrekte gegevens bij te houden en te vernieuwen zodat deze correct, courant en compleet blijven.

Als enige door u verstrekte informatie onwaar, incorrect, niet courant of incompleet is, behouden wij ons het recht voor uw gebruik van de site te beëindigen. Als onderdeel van de aanmeldingsprocedure wordt u gevraagd een gebruikersnaam en password op te geven indien u deze nog niet heeft. Wij hebben de mogelijkheid de door u opgegeven gebruikersnaam te weigeren, als deze bedoeld is om u als iemand anders voor te doen, als deze illegaal is of kan zijn, als deze beschermd is door een handelsmerk of andere eigendomsrechten, als deze vulgair of op een andere wijze aanstootgevend is, of als deze verwarring kan veroorzaken. E.e.a. kan worden bepaald ter onze discretie.

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en stemt ermee in uw gebruik van of toegang tot de site niet aan derden ter beschikking te stellen. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw account bij ons niet langer veilig is, verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen via de contactpagina. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEWAREN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEBRUIKERSNAAM EN PASSWORD EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR MIDDEL VAN UW ACCOUNT.

3. Eigendom en gebruiksrestricties. ? 2004 Alle Rechten Voorbehouden.
Alle inhoud en software die via de site beschikbaar is gesteld om te bekijken en/of te gebruiken is eigendom van en is auteursrechtelijk beschermd werk van de eigenaars van deze site en/of haar leveranciers. Op uw gebruik van de software zijn de bepalingen van een eventuele gebruiksrechtovereenkomst van toepassing, die bij de software hoort of daarbij is ingesloten. Wij verlenen aan u, de gebruiker, een herroepelijk persoonsgebonden, niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de software te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, en voor geen ander doel, mits u alle auteursrecht- en eigendomsaanduidingen intact laat.

Onverminderd het voorgaande, is het kopiëren of verveelvoudigen van de software naar een andere server of locatie voor verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijk verboden.
De site logo’s zijn handelsmerken. Alle andere handelsmerken of logo’s die voorkomen op de site zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

4. Vrijwillige inzendingen
Inzendingen van gebruikers zoals – maar niet beperkt tot – verhalen, tips, cases, checklists, rekenmodellen, opmerkingen, suggesties, informatie of tekeningen worden automatisch eigendom van deze site. Ingezonden materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel van de maker en zal niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt buiten de site zonder toestemming van de maker.

5. Uitingen van gebruikers
Uitingen zoals die worden gedaan op de site, zijn de persoonlijke mening(en) van de deelnemers (onze gebruikers) en stemmen noodzakelijkerwijze niet per definitie overeen met de mening(en) van de eigenaars van deze site.

Hoewel wij niet verplicht zijn de site of enig ingezonden materiaal te monitoren, erkent u en stemt u ermee in dat wij het recht hebben, maar niet de verplichting, de site of enig ingezonden materiaal te monitoren; materiaal aan te passen of te verwijderen; en materiaal en de manier waarop dit verzonden is openbaar te maken aan een derde partij indien dit nodig is om de site naar behoren te laten functioneren; om onszelf, onze sponsors en onze gebruikers te beschermen; en om te voldoen aan eventuele wettelijke eisen of verzoeken van overheidswege.

6. Beëindiging
Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot de site of enig onderdeel daarvan met onmiddellijke ingang te be?indigen, met of zonder opgaaf van reden.

7. Afwijzing van aansprakelijkheid en vrijwaring
Wij garanderen op geen enkele wijze dat de informatie die de site bevat juist, compleet of actueel is. Wij verstrekken geen vrijwaringen (direct of indirect) en zien af van elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de site en de inhoud ervan, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

De eigenaars van deze site en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere schade voortvloeiend uit of op de een of andere wijze verband houdend met de toegang tot, het gebruik van, en/of het dan wel de onmogelijkheid van het gebruik van de site. Hieronder begrepen het toepassen in de praktijk van tips, suggesties, rekenmodellen, checklists en andere informatie en hulpmiddelen op de site.

In het bijzonder, maar zonder daartoe te zijn beperkt, erkent de gebruiker dat de eigenaars van deze site niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertragingen, onzuiverheden, tekortkomingen, fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, virussen, tekortkomingen in de communicatielijnen, of voor diefstal, vernieling, of beschadiging van of ongeautoriseerde toegang tot de computer van de gebruiker of het Internet.

Het gebruik van de site en het vertrouwen op de inhoud geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Indien u niet tevreden bent over de site is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de site te staken.

8. Het gebruik van de site is geheel voor eigen risico
De mogelijkheid bestaat dat de site onjuistheden, fouten of materiaal bevat die in strijd zijn met algemeen geldende regels. Daarbij bestaat ook nog een mogelijkheid dat een derde partij zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen aanbrengt aan de site. Hoewel we alles doen wat in ons vermogen ligt om de integriteit van de site te waarborgen, geven we geen garantie voor wat betreft de juistheid of volledigheid van de site. Mocht een dergelijk geval zich desalniettemin voordoen, verzoeken we u contact met ons op te nemen via de contactpagina met, indien mogelijk, een omschrijving van het materiaal dat gecontroleerd moet worden en de plaats op de site waar we dit materiaal kunnen vinden. Ook vragen we u ons van voldoende gegevens te voorzien, zodat we contact met u op kunnen nemen. We zullen trachten uw verzoek zo snel als praktisch uitvoerbaar is te behandelen.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over de Algemene Voorwaarden van deze site kunt u contact met ons opnemen via E-mail:  de contactpagina.

Deze site gebruikt cookies voor bepaalde functionaliteiten, zoals het kunnen delen van blogposts. We hebben uw toestemming nodig deze cookies te ontvangen.
Meer over cookies